תנאי שימוש

חברת ניהול עסקים מקוון בע"מ (באנגלית Online Business Management Ltd ולהלן: "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. אתר החברה (ביחד עם חלקים מאתר החברה המופיעים בצורה אוטומטית באתרים אחרים, אפליקציות שיצרה החברה בקשר עם האתר, הודעות החברה בקשר עם האתר וכל דרך תקשורת אחרת דרכה מסופקים מידע ושירותי האתר ייקראו להלן: "האתר" או "המערכת") מאפשר לבעלי עסק/עוסקים ומנהלי יומן מסוגים שונים (להלן "בעל עסק") לנהל יומן פגישות וירטואלי, ולגולשים באינטרנט המבקרים באתר (להלן: "לקוחות" וביחד עם בעלי עסק ייקראו להלן: "משתמשים") לקבוע תורים אצל בעל העסק. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש יחולו על כל אדם או גוף העושה שימוש באתר או נהנה משירותיו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעבור עצמו ובין בעבור אחר. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר כפוף לכל לכל האמור בתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ובכפוף לדין החל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך או לצד ג' עקב כך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, ובכפוף לדין החל, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר.

תקופת נסיון - מעת לעת אנו מציעים לעסקים להתנסות במערכת Tor4You ללא תשלום. התנאי להתנסות זו הוא שימוש סביר של העסק לצורך הכרת המערכת ולא לצרכים שוטפים של העסק. אנו נוכל לסיים תקופת התנסות ללא כל הודעה מוקדמת במידה ונסבור, לפי שיקול דעתנו המוחלט, שלא מדובר בשימוש סביר לצרכי הכרת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור תקופת ההתנסות לא תעלה על 30 יום או קביעת 50 תורים לפי המוקדם.

לשימת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקישור לתנאי השימוש.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגים מטעמה של החברה בכתובת דוא"ל support@Tor4You.co.il. החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

החברה רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל ואף לסגור את האתר, בלא צורך להודיע למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דרישות רגולטוריות

המערכת מספקת שירותים למגוון רחב של עסקים מסוגים שונים. במקרים מסוימים, עסקים אלו מחויבים בדרישות רגולטוריות ואחרות שונות לגבי איסוף המידע והשימוש בו, אבטחת מידע, עריכת ביקורות ומגוון נושאים נוספים (להלן "הדרישות הרגולטוריות"). החברה אינה מציגה כל מצג או מצהירה הצהרה כלשהי גבי הצורך בעמידה ו/או עמידה של האתר בדרישות הרגולטוריות החלות על כל עסק שהוא. מחובתו של כל בעל עסק לוודא שהאתר עומד בכל הדרישות החלות כאשר העסק ו/או לקוחותיו משתמשים באתר, והשימוש באתר מהווה הסכמה והתחייבות של בעל העסק לכך שבדק את עמידת האתר בדרישות הרגולטוריות ושהשימוש של העסק ולקוחותיו באתר עומד בכל הדרישות הרגולטוריות החלות מעת לעת.

מערכת Tor4You אינה מערכת להנהלת חשבונות ואין להשתמש בה ככזאת. במידה ונעשה במערכת שימוש לצרכי הנהלת חשבונות, פעולות אלו נעשות באמצעות קישוריות למערכות הנהלת חשבונות צד ג'. מערכת Tor4You רשומה במס הכנסה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג – 1973(להלן "הוראות ניהול פנקסים") כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת לצרכי ניהול יומן הזמנות בלבד. העתק של תעודת הרשיון ניתן למצוא בקישור הבא. במידה וכעסק חלה עליך חובה לניהול יומן הזמנות והנך מבקש לעשות שימוש במערכת לצורך זה, עליך להפעיל אפשרות זו באזור ההגדרות של המערכת. המערכת אינה רשומה לצורך ניהול יומן רופא כהגדרתו בהוראות ניהול פנקסים.

הרשמה לתורים

בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלו, כל לקוח הקובע ו/או מעדכן ו/או מבטל תור (להלן "רישום") באתר מתחייב :
 • למסור פרטים מלאים ונכונים בעת הרישום ולא לבצע כל רישום סרק לתורים שאין בכוונתו לממש או שלא בתום לב .
 • כי הפרטים אותם הוא מוסר בעת הרישום הם שלו או של קטינים שהוא אחד מהוריהם או אפוטרופסיהם לפי דין, וכי פרטים אלו מהווים דרכי התקשרות עימו, וכי פרטים אלו יישמרו במאגרי המידע של בעל העסק אליו הוא נרשם.
 • כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו או אפוטרופסיו החוקיים, בדבר השימוש באתר, כי קיבל את הסכמתם לכך וכי הן המשתמש והן הוריו/אפוטרופסיו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
 • כי מוסכם עליו שהאתר מציג יומנים וירטואליים ונתונים אודות העסקים המנהלים יומנים וירטואליים באמצעות האתר, כפי שעסקים הזינו. לכן, לאתר לא תהיה שום אחריות, לנכונות שעות הקבלה ו/או לנכונות השעות הפנויות ו/או לקיום התור ע"י בעל העסק וכל פרט אחר הנודע לעסק ו/או לטיב השרות של העסקים האמורים.
 • כי הוא מסכים שהחברה תשלח אליו הודעות דואר אלקטרוני וSMS- הדרושות לשם ניהול התורים במסגרת השירות.
 • כי לא יכלול כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, למעט מידע הדרוש לקביעת תורים ו/או ביטול תורים ביומנים וירטואליים של עסקים המנוהלים באתר, עבור קטינים שהוא אחד מהוריו או אפוטרופסו לפי הדין.
תכנים המפורסמים באתר על ידי משתמשים

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

דע, כי בהוספת תכנים לאתר, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי החברה אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

בעל העסק מאשר לחברה לציין את העובדה שהעסק שלו הינו לקוח של החברה תוך ציון שם העסק ו/או הלוגו של העסק באתר או בכל מקום אחר. עסקים אשר אינם רוצים שעובדת היותם לקוחות החברה תצוין יודיעו על כך לחברה והחברה תסיר את שמם.

במידה והחברה תבצע התאמות ו/או פיתוחים מכל סוג שהוא באתר ו/או בשירות, כל הזכויות בהתאמות ו/או הפיתוחים יהיו בבעלות החברה בלבד ולמשתמש תוענק בהם זכות שימוש בלבד.

פרטיות

א. מידע אודות בעל עסק

הנתונים שימסור בעל העסק בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של החברה. על פי חוק, בעל העסק אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא יוכל להשתמש בשירותים אלה.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או שביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. חלק מהמידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך ולעסק שלך.
 • כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר החברה לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך, על-פי הפרטים שמסרת בעת ההרשמה. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.
 • ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר החברה.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.
מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר, או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
 • לצדדים שלישיים בהם נעזרת החברה לצורך מתן השירותים והפעלת האתר, לרבות נותני שירותים בתחומים הבאים: אחסון וגיבוי נתונים, כגון הנהלת חשבונות, וחיוב כרטיסי אשראי, העלאת קבצים, דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, וכו'. ידוע לבעל העסק ולמשתמש, והם נותנים את הסכמתם לכך שלעיתים העברת המידע תתבצע גם לגורמים מחוץ לישראל, המצויים במדינות שלא בהכרח מבטיחות רמה זהה של הגנה על פרטיות המידע בהשוואה לזו הקיימת בישראל.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה; בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
עם רישומך במאגר המידע של החברה, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, וזאת בכפוף לקבלת הסכמתך לשליחה כאמור, בהתאם ובכפוף לדין החל. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה.

החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו ביחס למידע אודות בעלי העסק, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר בעל עסק לחברה, תפורסם על-כך הודעה.

ב. מידע אודות הלקוחות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי אך ורק לבעל העסק מוקנית גישה מלאה וזכות שימוש בכל הפרטים שנמסרו על ידי לקוח של אותו בעל עסק (בין אם הוזנו באתר ובין אם נמסרו לבעל העסק בצורה אחרת) ובעל העסק ייחשב כבעליו של מידע כאמור. בעל העסק מתחייב לנהוג במידע אודות לקוחותיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. בית העסק מתחייב כי בכל הנוגע למידע ולמאגרי המידע שבבעלותו המאוחסנים באתר החברה, הוא עומד ויעמוד בכל עת בהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וכן כי בדק את השירותים שמציעה החברה ומצא אותם כמתאימים לצרכיו ולדרישות הדין בכל הנוגע לניהול המידע ומאגרי המידע שבבעלותו.

החברה תפעל באופן שוטף לצמצום החשיפה למידע של בית העסק, ובכלל זה תקנה למשתמשים מטעמה הרשאות מינימליות (Least Privilege) על בסיס הצורך לדעת (Need to Know) לצורך מילוי תפקידם ותנקוט באמצעים מקובלים למניעת גישה של גורמים בלתי מורשים למידע (בין אם גורמים מטעמה של החברה ו/או כל צד שלישי אחר). מורשי הגישה למידע מטעם בית העסק יקבעו על ידי בית העסק בהתאם לכל כללי הדין.

מוסכם כי לחברה אין כל שליטה על נכונות המידע אודות הלקוחות והשימוש שיעשה בו על ידי בעל העסק ו/או הלקוחות והיא לא תישא בכל אחריות בנושא זה.

הנתונים שהלקוח ימסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של בעל העסק, בהתאם למדיניות הפרטיות הנהוגה אצל בית העסק. הלקוח אינו נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא יוכל הלקוח להשתמש בשירותים הללו.

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע ולהעבירו לצדדים שלישיים בהם נעזרת החברה לצורך הפעלת האתר או מתן השירותים לבית העסק, לרבות לצרכי אחסון וגיבוי נתונים. העברת המידע עשויה להתבצע גם לגורמים מחוץ לישראל, המצויים במדינות שלא בהכרח מבטיחות רמה זהה של הגנה על פרטיות המידע בהשוואה לזו הקיימת בישראל.

כמו כן מוסכם כי פרטים בדבר בית העסק, השירותים שהוא מספק וזמינות תורים של בית העסק יופיעו באתר ויהיו זמינים ללקוחות.

לא תהיה לבעל עסק כל טענה כלפי החברה לגבי שימוש שנעשה על ידי לקוחות במידע המסופק באתר או נכונות אותו מידע. כמו כן לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי החברה לגבי שימוש שנעשה על ידי בעל עסק במידע המסופק באתר או נכונות אותו מידע.

פרטים אודות תורים שבוצעו יישמרו במערכת ויהיו זמינים בזמן אמת לבעלי העסקים לתקופה של שנתיים ממועד התור. לאחר מכן מידע זה יועבר תקופתית לארכיב ויהיה ניתן לשליפה לפי דרישה בתשלום. בניגוד לפרטי התורים, פרטי הלקוחות של העסק לא יישלחו לארכיב ויהיו זמינים לבעלי העסק ללא קשר למועד התור של אותו לקוח. החברה שומרת לה את הזכות למחוק לחלוטין ללא כל אפשרות שחזור פרטים אודות לקוחות ותורים בחשבונות של בתי עסק שהפסיקו את השירות או אינם פעילים למעלה משנה, בהתאם למדיניות שמירת הנתונים של החברה.

חל איסור מוחלט לשמור פרטי כרטיסי אשראי של לקוחות, למעט ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי, תוקף הכרטיס ומספר הזהות של בעל הכרטיס.

פרסומות ומידע מסחרי

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המופיעים באתר.

הפסקת שימוש ושיפוי

החברה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להפסיק את פעילותו של האתר. החליטה החברה לעשות כן, רשאית היא למסור על כך הודעה מראש על ידי פרסום כללי באתר ו/או על-ידי משלוח הודעות לתיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תהיה חייבת להודיע לכל משתמש באופן אישי על הפסקת השירות או חלק ממנו באתר.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירות כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

איסור על דואר זבל

נאסר על בעל העסק להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של החברה לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי החברה ו/או מכתובת הרשומה בשרתי החברה, וכן נאסר על בעל העסק להרשות לאחר להשתמש בחשבונו, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.

נאסר על בעל העסק להשתמש בשירותי ההודעות של החברה, תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל.

בין היתר, נאסר על בעל העסק להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני ומשלוח ההודעות של החברה, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.

הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר החברה טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש בעל העסק למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו או פרטי כרטיס האשראי שברשותו. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל בעל העסק להירשם לשירותים הטעונים רישום.

Cookies

האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בהתאם לכך, בעלי עסק יהיו רשאים לפנות לחברה ואילו לקוחות יהיו רשאים לפנות לבעלי העסק הרלוונטי. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

תנאי תשלום

במידה ולא סוכם עמך בכתב אחרת: התשלום עבור הקמת המערכת ו/או עבודות פיתוח נוספות יבוצע 50% עם תחילת העבודה ו-50% בסופה, התשלום התקופתי עבור השימוש במערכת יתבצע בתחילת כל תקופה עבור התקופה הבאה, התשלום עבור הודעות סמס יתבצע על ידי רכישה מראש של חבילת הודעות סמס בגודל המבוקש, והשימוש במערכת הוא ללא התחייבות וניתן לביטול בכל עת בסיום כל תקופת שימוש.

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות בעניין.

תקפות הוראות תנאי שימוש אלו

במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלו תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.